VABILO

na Izredno skupščino Tarok zveze Slovenije, ki bo dne

11.05.2024 ob 17.30 uri

v prostorih gostišča Hochkraut v Tremerjah (po končani tekmi DP POS).

Dnevni red:
1. Izvolitev organov izredne skupščine:
• delovno predsedstvo
• verifikacijska komisija
• volilna komisija (že obstaja)
• zapisnikar
• overovatelja zapisnika

2. Poročilo verifikacijske komisije (ugotovitev sklepčnosti)
3. Pravila za izvedbo volitev – VK
4. Nadomestne volitve organov TARZS za čas do konca dveletnega obdobja 2023 – 2025

Poročilo o poteku kandidacijskega postopka poda predsednik volilne komisije, delovni predsednik pa izvede postopek .tajnih volitev v posamezne organe TARZS.

Izvoli se predsednik TARZS

Izvoli se 2 redna člana Škis odbora.

Izvoli se 1 nadomestnega člana Nadzornega odbora (oz. 2 v primeru če bo v ŠO izvoljen kandidat, ki je zdaj nadomestni član NO)

Izvoli se 1 rednega in 2 nadomestna člana Častnega razsodišča.

Domžale, 1.4.2024

Predsednik VK,
Vasja Kavčič

Priloge:
poročilo Volilne komisije s kandidacijsko listo
kandidacijska lista
program dela DURAČKOVIĆ SEAD
program dela  KADUNC STANE

Poslano:
– Članicam TARZS
– Objava na spletni strani TARZS