Članicam Zveze, spletna stran

Prisotni: Gizela Vrecl Gajšek, Anton Merkuš, Vasja Kavčič, Stanko Kodba, Sabina Šeško Horvat – vsi člani ŠO; Mitja Visočnik kot predstavnik Komisije za pravila in tekmovalne sisteme, Rolanda Lever – NO ter Sead Duračković in Bojan Žolnir

Član ŠO Renato Veselič se je opravičil.

Podpredsednica Zveze Gizela Vrecl Gajšek pozdravi prisotne, ugotovi, da je prisotnih 5 članov ŠO in da smo sklepčni. Predstavi dnevni red seje:
1.Realizacija sklepov skupščine Zveze z dne 2.3.2024
– oddaja finančnih poročil Zveze (že realizirano) – zunanje računovodstvo
– dopolnitev vloge na UE (nov Statut z Zapisnikom skupščine) – že realizirano, Šeško
– delo SK – imenovanje predsednika oz. namestnika preds. SK – ŠO
– aktivnosti Volilne komisije – Kavčič
– Ekipno 2023 – določitev nagrad – ŠO
– revidiranje spremenjenih podatkov na spletni strani  – Šeško (že urejeno)
2. Ekipno 2024 
– določitev donacije za ekipo – ŠO
– posodobitev programa za vodenje ekipnega – Mestnik
– določitev izplačila nagrad – ŠO
3. Pokalno 2024 
– kratek povzetek Komisije za pokalno do sedaj – pričakovane aktivnosti v bodoče (plačila itd)- Kavčič, Kodba
– določitev lokacije za izvedbo četrtfinala in polfinala – ŠO
4. TARZS 20
-potrjena lokacija Pedagoška fakulteta, predlogi, aktivnosti…. – ŠO
5. Pravilnik o tekm. taroku – Kavčič, Bastašič, Visočnik
6. Plačila sodnikom, delegatom, operaterju – pogodbe – ŠO
7. Razno
 
1.Realizacija sklepov skupščine Zveze z dne 2.3.2024 
a) Oddaja finančnih poročil je bila realizirana s strani zunanjega računovodstva, pooblastilo je bilo urejeno še s strani bivšega predsednika. Pripomb in vprašanj ni.
b) Dopolnitev vloge na UE – Šeško pove, da je na UE Maribor dostavila Zapisnik Skupščine z dne 2.3.2024, prav tako sprejet in potrjen Statut, ki ga je na zahtevo uslužbenke UE moral podpisati Miran Jakopič, ker je še vedno  zakoniti zastopnik Zveze v uradnih evidencah (Ajpes). Odločbo UE lahko pričakujemo še v tem tednu (predvidoma do 22.3.2024). 
c) Delo SK – podpredsednica Zveze pove, da glede na nastalo situacijo prosi člane ŠO, da izrazijo svoja mnenja oz. predloge. Kot član SK dobi besedo Kodba, ki pove, da boljšega kandidata kot je (bil) Žolnir trenutno ne vidi. Pove, da mora imeti SK avtonomijo in sama odločati glede sodnikov.  Ugotavlja, da prevladuje med organi tarok zveze neko nezaupanje kar ne vodi do rešitev. Samokritično še doda, da je na to komisijo letelo dosti kritike, zato je pripravljen prepustiti svoje mesto v SK. Kavčič doda, da je sojenje zašlo v neko majhno krizo, kar se je lepo pokazalo na zadnjem turnirju v Mariboru. In ker SK še letos čaka veliko dela, je treba SK dopolniti z novim članom takoj. Treba bo pripraviti Pravilnik o sodnikih, v njemu določiti pogoje napredovanj, avtonomijo sodnikov, vlogo ŠO glede SK ipd. Kavčič še dodaja, da mora še letos SK pripraviti seminar, izpitne pole ter izvedbo seminarja za sodnike. Šeško predlaga, da se v SK imenuje sodnico Špacapan Alenko, ki je v preteklem letu pokazala ogromno znanja glede dokumentov Zveze in poznavanja delovanja Zveze. Kavčič in Merkuš predlog podpreta, če se Špacapanova strinja, kar Šeško potrdi. Po razpravi Kodba predlaga, da se Špacapan Alenka imenuje v SK kot predsednica SK, saj bo navsezadnje nadomestila predsednika SK. Vrecl da predlog na glasovanje, ŠO enoglasno, s 5 glasovi ZA sklene, da se za predsednico Sodniške komisije imenuje sodnico Špacapan Alenko. 
d) Aktivnosti volilne komisije – Kavčič pove, da se je Volilna komisija organizirala, da imajo skupni mail, da trenutno še ni formalnih kandidatur. Duračković prosi za besedo in predlaga, da se ŠO aktivno vključi v iskanje primernih kandidatov za popolnitev vseh organov na naslednjih volitvah. 
e) Ekipno 2023 – Šeško predlaga, da za godljo, ki se je zgodila glede Ekipnega 2023 Zveza prevzame objektivno odgovornost. Škis odboru predlaga, da še danes sprejme sklep, da se pokali prvim trem po novi uvrstitvi ne podelijo, izplačajo pa se jim denarne nagrade. Že podeljenih nagrad ne bomo zahtevali nazaj, tako bo volk sit in koza cela. Sledi kratka razprava. Kodba želi pred glasovanjem o predlogu biti seznanjen o znesku, ki ga bo TARZ plačala. Šeško pove, da bo strošek izplačil samo za 1. mesto (razlika) ter 2.mesto v celoti, 3.mesto ne dobi nagrade. Znesek dodatnih denarnih nagrad bo med 400,00 do maksimalno 500,00 EUR bruto. Po glasovanju ŠO enoglasno s 5 glasovi ZA sklene, da se pokali prvim trem po novi uvrstitvi za Ekipno 2023 ne podelijo, izplačajo pa se jim denarne nagrade.
f) Podatki so na spletni strani posodobljeni.
2. Ekipno 2024 
a) določitev donacije za ekipo – po kratki razpravi ŠO enoglasno, s 5 glasovi ZA sklene, da bo donacija za ekipo 60,00 EUR oz. 20,00 EUR po posamezniku.
b) Posodobitev programa za vodenje ekipnega tekmovanja – Vrecl pove, da bo Mestnik uredil delovanje programa za vodenje Ekipnega 2024. Daša Merkuš bo program sproti testirala in bo v navezi z Mestnikom, da se program usposobi do tekme.
c) določitev izplačila nagrad; ŠO sprejme enoglasno, s 5 glasovi ZA, da je denarni fond nagrad za ekipno 840,00 EUR bruto, ki se bo delil za prve tri ekipe končne razvrstitve po ključu v odstotkih 50:30:20, pokale za ekipe pa mora zagotoviti organizator ekipnega tekmovanja, to je TD Ptuj.  
Po razpravi glede izplačil vseh nagrad Tarok zveze ŠO enoglasno, s 5 glasovi ZA sprejme sklep, da so vse nagrade v bruto zneskih, od katerih se bo obračunala dohodnina. 
3. Pokalno 2024 
Kavčič na kratko  poroča o zbiranju prijav ekip, poteku žreba in plačilih ekip. Merkuš predlaga, da se pozove predsednike klubov, da uredijo plačila za svoje ekipe preko bančnih računov. Določitev lokacije za izvedbo četrtfinala in polfinala – Kavčič predlaga lokacijo Lukovica – Čebelica, Šeško bo preverila, če je lokacija prosta ali alternativa Soklič.
4. TARZS 20
ŠO se enoglasno s 5 glasovi ZA strinja, da se tekma TARZS 20 izvede na lokaciji Pedagoška fakulteta v Mariboru v soboto, dne 31.8.2024.
Kodba in Vrecl predlagata, da Zveza pokrije celotne stroške tekmovanja vključno s pogostitvijo in praktičnimi nagradami ter pokali. Razprava o idejah, promociji ipd. Lever doda, da je dobro razmišljati o oglaševanju po širši Sloveniji ter o obeležju tekme z majhnim spominkom. Merkuš predlaga, da člani razmislimo o dodatnih idejah do naslednje seje ŠO.
5. Pravila tekmovalnega taroka
Visočnik pove, da je pooblaščen s strani predsednika Komisije za pravila in tekm. sisteme. Pozdravi sodelovanje s Kavčičem, da je bilo zelo tvorno. Predlaga, da se Pravila tekm. taroka in Pravilnik o izvedbi tekmovanj združita v enoten dokument, ki bi lahko obravnaval tako organizacijo tekmovanj kot tudi pravila igre, kar je lahko izziv za naslednji sestav KPTS. Na vprašanje, zakaj KPTS ni pripravila enotnega dokumenta, Visočnik odgovarja, da mora le to najprej potrditi ŠO ter da je to resno delo vsaj 3 (treh) mesecev. Kratka razprava na temo pravil, renonsa, začetka igre itd. Med razpravo se večinsko podpre predlog za sezono 2025, da se v programu za vodenje tekem umakne varovalka glede ponovnega srečanja dveh ali treh igralcev v tretjem in vseh nadaljnjih krogih. 
ŠO enoglasno s 5 glasovi ZA sprejme sklep, da se za sezono 2025 sprejmejo Pravila tekmovalnega taroka, Pravilnik o organizaciji in izvedbi tekmovanj ter Pojasnila, primeri in razlaga pravil tekmovalnega taroka, ki jih mora potrditi še Skupščina.
 
6. Plačila sodnikom, delegatom, operaterju
Poteka razprava na temo plačil. Z operaterko se bo sklenila podjemna pogodba. ŠO sklene enoglasno s 5 glasovi ZA, da uradno delegirana sodnik in delegat ne plačata donacije na državnih tekmah.  
 
7. Razno
Šeško izpostavi, da je seznam sodnikov skrajšan. Brcko je podal odstop kot sodnik, Drev je ustno povedal, da ga letos ne bo več na tekme, za Žolnirja je situacija znana. Predlaga ŠO, da se seznam sodnikov dopolni zaradi delegiranja tekem Zveze. Kodba po razpravi podpre predlog, da se seznam sodnikov za sojenja na državnih tekmah dopolni z obstoječimi sodniki:
– Alenka Špacapan
– Srečko Praprotnik
– Emil Venta 
– Vasja Kavčič
Nadaljuje se razprava na temo slabo (ne) delujočih organov znotraj Zveze. Vrecl in Kodba izpostavljata dejstvo, da je treba delo organov Zveze poenotiti in stremeti k slogi med člani.
Lever predlaga, da bi seje organov potekale preko Teamsov, Zooma in podobno ter na tekmah med pavzo za kosilo in da se naj seje ŠO organizirajo v živo bližje osrednji Sloveniji. Kodba odgovarja, da je to že praksa ŠO. 
Na vprašanje Kodbe, če bodo kdaj izplačani potni stroški, kot je bilo včasih se odpre razprava. Izplačil potnih stroškov za člane ŠO trenutno ni. Šeško predlaga, da o nagradah članom ŠO lahko odloči samo Skupščina, če bomo uspešno vodili Zvezo. Vrecl, Merkuš in Kavčič poudarjajo da delamo pro bono. 
Nadaljuje se razprava na temo Skupščine in javnosti delovanja vseh organov Zveze. Vrecl izpostavi, da dopisnih sej ni, če morajo biti javne. Kavčič doda, da se pri objavi razpisane seje kateregakoli organa na spletni strani lahko doda poziv, da se zainteresirani člani prijavijo pri sklicatelju seje in se jih mora vključiti v sejo (posredovanjem linka na Teams itd).
Na vprašanje, če ima še kdo kaj za dodati in izrecno vprašanje, če bo kdo od pridruženih članov seje še kaj komentiral ni odziva, zato podpredsednica ob 19.10 uri sejo zaključi.
Zapisala:
Sabina Šeško Horvat
Gizela Vrecl Gajšek, podpredsednica
Priloge: so na voljo pri generalni sekretarki