Prvenstvo PAGAT Hoče
1. kolo 7.9.2006
clan tocke razlika Ime_clana Kategorija tock_mesto klub
0949 6 1154 Verdnik Robert 67 PAH
0853 5 973 Korže Danilo KV3 61 PAH
0205 5 513 Lotrič Stanko KV1 55 PAH
0962 5 276 Kaučič Darko 49 PAH
0504 5 264 Kodba Stanko KV1 43 PAH
0493 4,5 1214 Burulič Danilo 39 PAH
0795 4,5 527 Ajd Josip KV3 35 PAH
0858 4,5 68 Ovsenk Miroslav KV3 31 PAH
0792 4,5 -2 Mirt Jože 29 PAH
0341 4,5 -55 Jelen Jože KV3 27 PAH
0353 4,5 -191 Medved Vera KV2 25 PAH
0982 4 600 Andrejašič Branko 23 PAH
0362 4 294 Frajzman Milko KV1 21 PAH
2008 4 214 KERHE MARTIN 20 PAH
0794 4 114 Šarfer Ivan 19 PAH
0720 3,5 150 Lampret Franc KV2 18 PAH
2003 3,5 147 KRAMBERGER RUDI 17 PAH
0908 3,5 124 Urlep Leopold KV2 16 PAH
0508 3,5 -251 Kodrič Jože KV1 15 PAH
0376 3 40 Krajnc Leo KV1 14 PAH
0958 3 -41 Rakar Milka 12 PAH
0373 3 -243 Dečman Adi KV1 11 PAH
0906 3 -437 Mumlek Štefan KV3 10 PAH
2004 3 -438 KŠELA GABRIEL 9 PAH
0957 3 -484 Salamon Tone 8 PAH
0370 3 -491 Undorfer Štefan x 7 PAH
0320 2,5 -106 Tacer Marjan KV2 6 PAH
0992 2,5 -579 Vogrinčič Zvonko 5 PAH
0849 2,5 -653 Ertl Anton 4 PAH
0374 2 -486 Dolinšek Gerhard 3
0382 2 -961 Pučko Rudolf KV1 2 PAH
0993 1,5 -654 Bauman Slavko 1 PAH