NAVODILA ZA DELEGATE 2023

 

 1. SPLOŠNA NAVODILA

Delegat je tista oseba, ki jo ŠO pred vsako tekmovalno sezono imenuje iz vrst članstva zveze in je glede na ugled, moralne vrline in strokovno usposobljenost ter dosedanje opravljeno delo primerna in sposobna za opravljanje te funkcije na turnirjih za DP.

Obveznosti delegata so predvsem naslednje:

 1. da je podrobno seznanjen s Pravilnikom o organizaciji in izvedbi tekmovanj, s propozicijami in navodili, ki veljajo za turnirje za DP,
 2. da 60 minut pred pričetkom turnirja stopi v kontakt z vodjo prireditve in ostalimi uradnimi osebami na turnirju,
 3. da opravi pregled celotne organizacije turnirja in preveri prisotnost, izkaznice in licence vseh uradnih oseb, ki so delegirane za posamezni turnir,
 4. da pred pričetkom turnirja obvesti vodjo prireditve o vseh nepravilnostih in pomanjkljivostih v zvezi z organizacijo in izvedbo turnirja in zagotavljanjem pogojev za pričetek turnirja,
 5. da pozorno spremlja delo vseh uradnih oseb in zabeleži vse sporne momente na turnirju, ki bi lahko bili predmet pritožb ali razlog za uvedbo disciplinskega postopka,
 6. da v primeru nezadovoljivega dela uradne osebe, ko naredi napako prvič le-to opomni, v ponovljenem primeru pa zahteva njeno odstranitev in ga prijavi ter imenuje zamenjavo,
 7. da si prizadeva preprečiti pritožbe, če pa do njih pride pa poskrbi za pravilnost postopka in izpolnjevanje poročila in izjave,
 8. da najkasneje 30 minut po koncu turnirja v prisotnosti ostalih uradnih oseb poskrbi za pravilno izpolnjen zapisnik, poročilo in izjave, kot priloge zapisnika ter vso podpisano dokumentacijo preda ali pošlje komisarju,
 9. da v primeru izključitve igralca iz turnirja in prijave igralca ali uradne osebe pridobi vse potrebne izjave,
 10. da v primeru nereda ali incidenta pridobi izjave vseh uradnih oseb turnirja. 
 1. NAVODILA ZA OCENJEVANJE 

Posamezne komponente se ocenjujejo objektivno in pošteno, na kratko in vedno opisno:

 • neprimerno
 • primerno
 • dobro
 • prav dobro
 • odlično 

OCENA ORGANIZACIJE TURNIRJA: 3 komponente, ocene za;           

 • prostor (opišemo igralni prostor, ali je dovolj velik, z dobrim razmakom miz, zračen, topel ali hladen, dobro dostopen, prijazen invalidom, pomožni prostori, parkirišče,…)
 • vodenje (ocenjujemo organizatorja in vodenje, potek turnirja od prihoda uradnih oseb pa do zaključka prireditve, to je 30 min po končanem turnirju)
 • prehrana (ali obrok izpolnjuje zahtevane minimalne standarde, kakovost postrežbe, vizualni in estetski izgled, je bila izvedba v predvidenem času, brez nerazumnega čakanja,…)

DELO URADNIH OSEB: 4 komponente, ocene za;

 • vodja prireditve (ali je prispel pravočasno, omogočil začetek dela uradnim osebam, odklonil nepravilnosti in pomanjkljivosti, ki bi motile turnir, organiziral delo na prijavnici in skrbel za pravilno vodenje in izvajanje urnika prireditve,..
 • sodnik (je na zahtevo igralcev takoj reagiral, suvereno, hitro in pošteno odločal vedno in v skladu s pravili in drugimi akti, izpolnil poročilo in opravil morebitne prijave igralcev, sodeloval z drugimi uradnimi osebami,…
 • tekmovalno razsodišče (je delo opravilo hitro, strokovno in v skladu s pravili, so bili člani razsodišča pri odločitvi enotni ali so bila mnenja deljena, odločitve nerazumno dolge,…)
 • operater (ali je izkazal vso skrb za pripravo in operativno vodenje turnirja, v skladu s pravili in drugimi akti suvereno vodil turnir od začetka do konca, povzročil z neznanjem ali malomarnostjo zaplet ali zastoj turnirja, je sodeloval pri odpravljanju nepravilnosti z drugimi uradnimi osebami, zaključil turnir in predal potrebno dokumentacijo delegatu,…)

OSTALE OCENE IN OSEBNI VTIS: 3 komponente, ocena za;

 • vzdušje (ali so bili igralci nad pogoji in potekom turnirja navdušeni, zadovoljni ali razočarani, ali so imeli objektivne pripombe, so ugovarjali odločitvam uradnih oseb ali so celo zapustili turnir, so bili pri igri tihi in mirni, niso zamujali k igralnim mizam,…)
 • red (je bilo v primeru ugovorov in ob odpravi nepravilnosti poskrbljeno za red in nemoteno nadaljevanje turnirja, so uradne osebe obvladale situacijo hitro in suvereno, je organizator prispeval dovolj velik delež za vzdrževanje dobrega reda,…)
 • ostalo (delegat poda svoje občutke in osebni vtis za celotni turnir, posamezne stvari in dogodke lahko pohvali ali pograja, predlaga tudi ukrepe, ki bi izboljšali organizacijo in izvedbo nadaljnjih turnirjev in tekmovanj.

SKUPNA OCENA TURNIRJA: Je ocena vseh sklopov zgoraj navedenih posameznih komponent in prinaša opisano oceno;

 • nezadostno
 • zadostno
 • dobro
 • prav dobro
 • odlično

III. NAVODILA ZA ODDAJO ZAPISNIKOV IN DRUGE DOKUMENTACIJE

Delegat je po odigranem turnirju posebej odgovoren za:

 • pravilno izpolnitev poročila, kot priloge zapisnika turnirja
 • pridobitev zapisnika turnirja (od operaterja in s tem izpisa pravilnega vrstnega reda)
 • v kolikor so bile podane pripombe na rezultat mora skupaj z operaterjem in po potrebi tudi s sodnikom ta dejstva ugotoviti in morebitne nepravilnosti odpraviti
 • pridobitev uradnih prijav, izjav izključenih igralcev in sodnika turnirja
 • mora takoj oziroma najkasneje v 48-ih urah po zaključku turnirja oddati vsa poročila in vso potrebno dokumentacijo s turnirja Komisarju za tekmovanja

Z uveljavitvijo teh navodil prenehajo veljati vsa dosedanja navodila za delegate. Ta navodila veljajo z dnevom sprejetja na seji ŠO in se uporabljajo s pričetkom tekmovanj za DP v sezoni 2023.

Trojane, 28.12.2022

Komisar za tekmovanja TARZS

Jože Hočevar, l. r,

Predsednik TARZS

Peter Starkl, l. r.