Na osnovi določil STATUTA TARZS in na predlog ŠKIS ODBORA je skupščina na svojem zasedanju dne 12.5.2018 v Tremerjah pri Celju sprejela

 

PRAVILA tekmovanj ekip v taroku za POKAL TARZS

 

1.

Pravila za tekmovanje ekip v taroku za pokal Tarok zveze Slovenije (v nadaljevanju: Pravila) urejajo organizacijo tekmovanja, pogoje in način igranja ekip in nagrajevanje najboljših ekip.

 

2.

Tekmovanje razpisuje in izvaja Tarok zveza Slovenije (v nadaljevanju: TARZS) enkrat v enem tekmovalnem obdobju.

Tekmovanje za pokal TARZS je oblika tekmovanja v taroku, ki poteka kot tekmovanje treh ekip s po tremi igralci v enem krogu in 36 igrah (najmanj 30). Pokalno tekmovanje je »tekmovanje na izpadanje«.

V čertfinalu igra 27 ekip, v polfinalu 9 ekip in v finalu 3ekipe.

V prvenstvu za Pokal TARZS prejme član (društvo ali klub) iz katerega je zmagovalna ekipa naziv POKALNI ZMAGOVALEC ZA LETO ____

 

3.

Tekmovanja se lahko udeleži poljubno število ekip iz društev, klubov, ki so včlanjeni v TARZS (v nadaljevanju: ekipa) in plačajo pred vsakim tekmovanjem donacijo, določeno z letnim finančnim načrtom TARZS.

Plačana donacija velja za en tekmovalni sklop.

Ekipo sestavljajo trije igralci in rezervni igralci z veljavno licenco TARZS.

Igralec lahko igra v enem tekmovalnem obdobju le za eno ekipo.

 

4.

Na pokalnem tekmovanju, ki ga organizira TARZS, se igra po pravilih TARZS z upoštevanjem Pravil obnašanja (Etični kodeks) igralcev taroka – članic TARZS.

 

5.

Celotno tekmovanje poteka v treh sklopih:

 1. a) predtekmovanja,
 2. b) četrtfinale in polfinale,
 3. c) finale.

 

6.

 

V primeru, da ena ekipa ne pride pravočasno na troboj, ostali dve ekipi odigrata dvoboj.

Na prvi mizi igrata prvo zapisana igralca in drugo zapisani igralec, ki je določen z žrebom.Ostali drugo zapisani igralec in ostala tretje zapisana igralca zasedejo drugo mizo.

 

7.

PREDTEKMOVANJE:

V predtekmovanju tekmujejo vse ekipe, ki izpolnjujejo pogoje iz 3.člena Pravil TARZS. Nosilci trobojev v predtekmovanju so ekipe, ki so bile v predhodnem letu v pokalnem tekmovanju najbolje uvrščene. Ostali ekipi se določi z žrebom. Pristojna komisija, imenovana od Škis odbora (v nadaljevanju: ŠO), razvrsti vse ekipe po regijskem principu v skupine po tri ekipe.

Komisija za popolnitev trojk lahko neko ekipo razvrsti v drugo, njej najbližjo regijo.

 

8.

Ekipa, ki je prvo izžrebana v skupini, je gostiteljica ostalih dveh ekip. Vodje ekip se dogovorijo za kraj in čas igre. Izbrani kraj mora biti primeren za igro, da razmere zadostijo določenim pogojem, ki jih določi Škis odbor.

Troboji se morajo odigrati do datuma, ki ga pred tem določi Škis odbor.

Za red, mir, točnost in pravilnost je odgovoren vodja ekipe gostitelja. V pomoč sta mu vodji ostalih dveh ekip, ki skupaj sestavljajo tekmovalno razsodišče.

 

9.

Naloge vodje gostiteljske ekipe:

 1. a) preveri pri vodjih ekip o plačilu donacije,
 2. b) odgovarja za red, mir, točnost in pravilen potek tekmovanja,
 3. c) izvede žrebanje vrstnega reda ekip in igralcev za igro in
 4. d) pripravi zapisnike iger in na koncu napiše poročilo o tekmovanju, ki ga podpišejo vodje vseh ekip.

Zapisnike in poročilo mora v treh dneh poslati generalnemu sekretarju ŠO.

 

10.

Žrebanje ekip in igralcev za troboj ekip:

 1. a) vodje ekip oddajo vodji gostiteljske ekipe listke z zapisanimi igralci od 1 do 3,
 2. b) na oddani listek se napišejo črke: A, B in C,
 3. c) prav tako se na tekmovalne zapisnike napišejo črke: A, B in C,
 4. d) izžrebajo se posamezni listiki,
 5. e) vodja na posamezne tekmovalne zapisnike zapiše posamezne igralce:
 • tekmovalni zapisnik A: A1, C1 in B1,
 • tekmovalni zapisnik B: B2, A2 in C2 in
 • tekmovalni zapisnik C: C3, B3 in A3.

 

11.

ČETRTFINALE (1⁄4) in POLFINALE (1⁄2):

1⁄4 in 1⁄2 finale se igra na isti dan, v določenem kraju in ob času, ki ga določi ŠO v letnem tekmovalnem koledarju in se objavi na spletni strain TARZS in drugih medijh TARZS.

V 1⁄4 finale se uvrsti 27 ekip iz predtekmovanj in sicer: zmagovalne ekipe iz trobojev in za popolnitev števila 27 tudi drugo rezultatsko najbolje uvrščene ekipe.

Vodje ekip oddajo sodniku lističe z imeni igralcev od 1 do 3.

Sodnik lističe označi z črkami A, B in C.

Izžrebajo se posamezni lističi in uvrstijo v 9 skupin, od I. do IX..

Operater na posamezne tekmovalne zapisnike zapiše igralce tako kot je že zapisano v členih 9.in 10. teh pravil.

Po končanem 1⁄4 finalnem tekmovanju in na podlagi rezultatov, razvidnih na tekmovalnih zapisnikih, se 9 zmagovalnih ekip uvrsti v 1⁄2 finale.

Ekipe začnejo tekmovanje takoj, ko je opravljen žreb po postopku zapisan v členu 10. teh pravil.

 

12.

FINALE:

Dan, kraj in čas določi ŠO v letnem tekmovalnem koledarju in se objavi na spletni strani

TARZS in drugih medijih TARZS. V finale se uvrstijo tri rezultatsko najboljše ekipe.

ŠO določi sodnika in tričlansko tekmovalno razodišče. Finale se igra v kraju ekipe, ki je v polfinalu dosegla najboljši rezultat ali po medsebojnem dogovoru.

Po končanem tekmovanju vsaka ekipa prejme za uvrstitev pokal, igralci pa medalje.

Zmagovalna ekipa prejme tudi prehodni pokal TARZS.

Ekipe prejmejo tudi denarne nagrade, če predhodno tako določi ŠO pri TARZS.

 

13.

V primeru, ko ena ekipa osvoji prehodni pokal trikrat, se ji prehodni pokal dodeli v trajno last.

 

14.

V posamezni ekipi lahko nastopajo igralci iz posameznih društev, ki so registrirana pri TARZS, ali iz večih različnih društev.

Društvu (prijavitelju), ki je ekipo prijavil se dodeli bonus točke. Za vsako prijavljeno ekipo prejme društvo 15 bonus točk, ki se upoštevajo pri točkovanju in določanju koledarja turnirjev v naslednjem tekmovalnem letu.

 

15.

Ta Pravila sprejme Škis odbor ali neposredno skupščina TARZS in pričnejo veljati z dnem sprejema.

Vse spremembe in dopolnitve se sprejemajo po postopku, ki velja za sprejem tega akta.

Z uveljavitvijo teh Pravil prenehajo veljati Pravila tekmovanj ekip v taroku za Pokal TARZS, ki so bila sprejeta 10.11.2012 na Ptuju.

 

Tremerje, 12.5.2018                                                                                         Predsednik zveze:

Peter Starkl, l. r