Na osnovi določil STATUTA TARZS in na predlog ŠKIS ODBORA je skupščina na svojem zasedanju dne 12.5.2018 v Tremerjah pri Celju sprejela

 

PRAVILNIK

o organizaciji in izvedbi tekmovanj

 

1.

S tem Pravilnikom se določi način organiziranja, izvedbe in vrednotenja tekmovanj v taroku,ki potekajo v okviru Tarok zveze Slovenije :

 1. Državno prvenstvo posameznikov
 2. Pokal TARZS
 3. Državno ekipno prvenstvo
 4. Masters
 5. Super masters
 6. Področno tekmovanje odprtega tipa
 7. Mednarodno tekmovanje

 

2.

ŠKIS ODBOR je glavni organizator uradnih tekmovanj v taroku na področju cele Slovenije in sicer tako, da razpiše možna tekmovanja (turnirje), za organizacijo in izvedbo pa se nato prijavijo zainteresirani člani TARZS. Nato po kriterijih opravi izbor in objavi letni tekmovalni koledar.

Vsa tekmovanja potekajo po tem Pravilniku in drugih aktih Zveze ter po Pravilih tekmovalnega taroka.

 

3.

Vsa tekmovanja se odvijajo po letnem tekmovalnem koledarju TARZS, izjeme lahko odobri le Škis odbor.

Neposredno organizacijo in izvedbo poveri ŠO članu TARZS (v nadaljevanju organizator), ki mora:

 1. a) poskrbeti za ustrezne prostore za odigravanje turnirja, dostopne invalidom, ustrezen parkirni prostor, predpisano prehrano in kvalitetno postrežbo, zagotoviti ustrezen prostor za operativno vodenje tekmovanja,
 2. b) obvestiti vse potencialne igralce o času in kraju tekmovanja, če pa pričakuje veliko število prijav pa še o omejitvah in merilih za izločanje odvečnih igralcev

 

4.

Odgovornost in riziko organizacije in izvedbe posameznega tekmovanja (turnirja) prevzame v celoti organizator, ki mora zagotoviti

 1. Pokritje vseh nastalih stroškov,
 2. Prehrano za tekmovalce,
 3. Podelitev dogovorjenih nagrad.

 

5.

Če tekmovanje poteka več kot 6 (šest) ur, mora biti za tekmovalce preskrbljen topli obrok, ki je vračunan v donacijo posameznika organizatorju tekmovanja. Limit (najvišje) donacije in stroškovno delitev določi s posebnim sklepom Škis odbor na začetku sezone.

 

6.

Vsak igralec na tekmovanju nastopa prostovoljno, torej je s svojo prijavo podal svoje soglasje k temu pravilniku in uporabi njegovih osebnih podatkov.

Takoj ob prihodu se opravi uradna in osebna pisna prijava s plačilom donacije. V pokalnem tekmovanju se uporabljajo določila iz razpisa tekmovanja.

 

7.

Organizator mora poskrbeti, da gledalci ne motijo igralcev med igro (zagotoviti potrebno razdaljo).

Za nemoteno igranje v zadnjem krogu se uporabi bariera, ki drugim igralcem preprečuje dostop do prvih treh igralnih miz.

 

8.

Vsak igralec mora imeti pripravljen dober (po možnosti nov) komplet kart in pisalo, organizator pa še posebej tri komplete kot rezervo.

Organizator zagotovi potrebno število kompletov tiskanih obrazcev tekmovalnih – evidenčnih kartonov in vsaj 10 kemičnih svinčnikov.

Igralcem praviloma ni dovoljeno predčasno zapuščati tekmovanja, zato mora v takem primeru ukrepati Tekmovalno razsodišče in Škis odbor.

 

9.

Samo tekmovanje vodi imenovani delegat (izjema je pokalno tekmovanje), ki se po potrebi posvetuje z uradnimi osebami na tekmovanju (vodjo prireditve, sodnikom, operaterjem, Tekmovalnim razsodiščem).

Pred začetkom tekmovanja organizator predstavi uradne osebe tekmovanja.

Tekmovalno razsodišče tolmači vsa pravila TARZS in razrešuje vse eventualne nejasnosti in sporne zadeve.

Člani Tekmovalnega razsodišča so lahko samo tisti, ki imajo naziv SODNIK TAROKA.

Njihove odločitve v zvezi z igro in dogajanji na tekmovanju so dokončne in za vse zavezujoče.

 

10.

V igralnem prostoru kajenje ni dovoljeno. Igralca, ki v prostoru glasno govori, organizator opomni, nato pa prijavi sodniku, ki ga opomni ali odstrani s tekmovanja.

V prostoru, kjer se igra tekmovalni tarok, je prepovedano igrati druge igre, posebno še za denar. S kršitelji se postopa kot v prejšnjem odstavku.

Čas igre je omejen na 4 minute in 30 sekund za eno igro, kar mora upoštevati sodnik in Tekmovalno razsodišče, če pride do zamud ali spornih zadev.

 

11.

Organizator ali operater mora nastopajoče jasno obvestiti o začetku in koncu igralnega kroga, med igro pa mora za vse udeležence zagotoviti objavo igralnega časa – javna merilna naprava.

Če igralec očitno zavira ali zavlačuje igro, morata soigralca takoj obvestiti sodnika, ki kršitelju najprej dodeli opomin, če le ta nadaljuje z zavlačevanjem, pa ga mora kaznovati z negativno razliko, ki ga takoj ob izreku uvrsti z eno točko na zadnje mesto, če je s svojim početjem zadrževal svojo vodilno pozicijo.

Če igralec zavlačuje (je pa trenutno drugi ali celo tretji po rezultatu) in tako enemu onemogoča doseči boljši rezultat (drugemu pa zadržuje ugoden rezultat), lahko sodnik dodeli prizadetemu bonitetno razliko, ki ga ob izreku za eno točko uvrstijo na prvo pozicijo.

 

12.

Ko igralci porabijo za en krog predviden čas, ki ga oznani organizator ali operater tekmovanja, se igra konča.

Če v času končanja kroga igra še poteka, se odigra le ta igra do konca. Če igralec v času končanja kroga meša in se karta za začetek igre ne izigra, se igra prekine in krog konča z obstoječim rezultatom.

Pri mizi, pri kateri sodeluje sodnik tekmovanja, se za vsako njegovo posredovanje podaljša igra za 4 minute in 30 sekund.

 

13.

Turnir se vodi po enotnem računalniškem programu, ki upošteva dogovorjene zahteve in merila:

 1. a) rating igralcev (v začetku se srečajo igralci z visokim, srednjim in nizkim – lahko 0 ratingom med seboj),
 2. b) dva ali trije igralci na koncu igre, ne morejo imeti isti rezultat. V primeru enakega rezultata dveh ali treh igralcev se igra nadaljuje tako dolgo, da igralec ki zmaga prejme vsaj 1 točko več kot igralec, ki je izgubil. To je tudi končni rezultat igre. V primeru manjkajočega igralca se ostalima dvema dodeli 3 točke in bonus razliko 100 točk.Manjkajoči igralec ne prejme točk,
 3. c) da se v vsakem nadaljnjem krogu srečujejo trenutno enako uvrščeni med seboj (Švicarski sistem) in hkrati preprečuje ponovno medsebojno srečanje dveh igralcev (ali dveh ekip).

Organizator ali operater turnirja zagotovi računalniško vodenje in obdelavo rezultatov in posredovanje doseženih rezultatov centralni evidenci neposredno po končanem turnirju po elektronski pošti in v obliki celotnega in enotnega izpisa.

 

Zmagovalec turnirja prejme 250 točk, drugo mesto 230 točk, tretje mesto 210 točk, od 3 – 11 mesta, 210 točk zmanjšano za 10 točk degresivno, od 11 – 21 mesta 125 točk zmanjšano za 5 točk degresivno, od 21 – 31 mesta 80 točk zmanjšano za 2 točki degresivno, od 31 – 90 mesta 80 točk zmanjšano za 1 točko.

Za DP POS se odigra 12 turnirjev. Šteje se rezultat 10 najboljših razpisanih turnirjev in so osnova za razvrstitev posameznika v tekočem tekmovalnem letu.

 

14.

Končni izpis mora vsebovati naslednje podatke: kraj, datum in vrsto tekmovanja, nazive in matične številke klubov oz. igralcev, priimek in ime tekmovalcev, število točk, rang točke in dosežene razlike ter na koncu še oceno iz 3.točke

ŠO zagotavlja centralno evidenco (CE ) ali sam ali pa preko pooblaščenega izvajalca

Centralna evidenca obsega:

 1. a) Seštevek tekmovanj za DP,
 2. b) Rating posameznikov,
 3. c) Dosežene oz. podeljene nazive kvalitete,
 4. d) Seznam članov (društva, klubi ) z matičnimi podatki,
 5. e) Seznam registriranih igralcev z matičnimi podatki,
 6. f) Letni pregled udeležbe posameznikov na tekmovanju.

 

15.

Če igralec ali ekipa zapusti iz neupravičenih razlogov turnir predčasno (odhod lahko odobri samo Tekmovalno razsodišče!), se mu (ji) prizna dosežen rezultat, steči pa mora takoj postopek za ugotavljanje odgovornosti in izrek ukrepa po Pravilniku.

 

16.

Organizator mora že v vabilu (če gre za DP), najkasneje pa pred začetkom tekmovanja objaviti obseg tekmovanja in predviden čas igranja, ki je:

 1. a) DP za posameznike v 5 (pet) krogih po 18 iger,
 2. b) Ekipno DP v najmanj 3 (treh) krogih po 18 (osemnajst) iger,
 3. c) Področno tekmovanje v najmanj 3 (treh) krogih po 18 (osemnajst) iger,
 4. d) Pokalno tekmovanje v 1 (enem) krogu z ne manj kot 30 igrami,
 5. e) Masters s 5 (pet) krogov po 18 iger,
 6. f) Super masters s 5 (pet) krogov po 18 iger.

 

17.

O poteku igre piše vsaka trojka zapisnik na predpisanem obrazcu (tekmovalni karton). Igralci sedijo v zaporedju kot ga določi žreb, za red in pisanje pa je odgovoren prvo pisani igralec.

Na koncu kroga morajo zapisnik podpisati vsi trije igralci. Pred vnosom rezultatov mora sporni zapisnik podpisati tudi sodnik.

Reklamacija rezultata, kot pomota pri pisanju zapisnika, se po žrebu za naslednji krog ne more več uveljaviti.

Po vsakem odigranem krogu dobi igralec za prvo mesto 3 (tri) točke, za drugo mesto 2 (dve) točki in za tretje mesto 1 (eno) točko.

 

18.

Ekipno prvenstvo se odigrava v obliki trobojev trojk (vsaka ekipa ima tri člane, lahko tudi rezervo). Rezerva lahko vstopi v enem krogu samo enkrat. Idealno število nastopajočih ekip je mnogokratnik števila 3 (tri).

Če ostaneta dve ekipi, odigrata medsebojni dvoboj na dveh mizah.

Če pa ostane samo ena ekipa, program izžreba eno od ekip, ki prejme 3 (tri) točke in + 300 razlike, čeprav v prvem krogu počiva. V naslednjih krogih počiva zadnje uvrščena ekipa .

 

19.

Igralci zbirajo za svojo ekipo točke in razliko kot v posamičnem tekmovanju, torej je boljša ekipa tista ki zbere:

 1. a) po vseh odigranih krogih največ točk,
 2. b) boljšo razliko

 

20.

Vodja ekipe lahko pred vsakim krogom prijavi rezervnega igralca/igralce, ki mora/morajo biti pred začetkom prijavljen/prijavljeni v ekipo in mora/morajo tudi dokončati začeti krog.

En igralec lahko v isti sezoni tekmuje samo za eno ekipo.

 

21.

Za vsako sezono Škis odbor določi stroškovnik in delilnik, ki je sestavni del propozicij in mora biti priložen k razpisu tekmovanj za naslednje leto.

 

22.

Ta pravilnik sprejme Škis odbor ali neposredno skupščina TARZS in prične veljati z dnem sprejema.

Vse spremembe in dopolnitve se sprejemajo po postopku, ki velja za sprejem tega akta.

Z uveljavitvijo tega Pravilnika preneha veljati Pravilnik o organizaciji in izvedbi tekmovanj 2006, ki je bil sprejet 19.11.2005 na Bledu.

 

Tremerje, 12.5.2018                                                                                                 Predsednik zveze:

Peter Starkl, l. r.