Na osnovi določil STATUTA TARZS in na predlog ŠKIS ODBORA je skupščina na svojem  zasedanju dne 12.5.2018 v Tremerjah pri Celju sprejela

 

PRAVILNIK

o osebnih in kolektivnih odgovornostih v Tarok zvezi Slovenije

 

 

SPLOŠNI DEL

I.

Tarok je miselna (kraljevska) igra, ki se v okviru TARZS igra organizirano in brez pridobitnih interesov ter z najvišjo mero spoštovanja in časti, zato s tem pravilnikom člani varujejo organiziranost in sistem tekmovalnega taroka v Republiki Sloveniji na vseh ravneh.

 

II.

Kodeks je sicer pomemben akt TARZS in ga s tem pravilnikom še posebno varuje celotno članstvo, zato je za izvajanje njegovih določb določena visoka stopnja osebne in kolektivne odgovornosti.

 

III.

Statut TARZS predvideva sankcije za kršitve disciplinske narave in jih je možno kršitelju ali več kršiteljem izreči, ko se jim v postopku dokaže krivda oz. odgovornost in so naslednje:

 • Opomin
 • Javni opomin za dobo do 1 (enega) leta
 • Takojšen suspenz za dobo 3 (treh ) turnirjev (neupravičeno zapuščanje turnirja – brez predhodne obravnave)
 • Izključitev za dobo do 1 (enega) leta
 • Izključitev oziroma črtanje iz članstva

 

POSTOPEK

IV.

Vsak posameznik ali kolektivni član je dolžan zahtevati ugotavljanje odgovornosti. Takoj, ko ima zato potreben dokaz, mora pisno oddati prijavo primera častnemu razsodišču TARZS, praviloma na obrazcu, ki je priloga tega pravilnika.

 

V.

Častno razsodišče (ČR) mora takoj pričeti postopek, v njem pa mora izvesti dokaze najkasneje v petnajstih dneh od prejema prijave (uradne listine, priče in drugi dokazi).

 

VI.

Ko je faza dokazovanja končana, se ČR odloči in :

 1. a) Zadevo ustavi če smatra, da kršitve ni bilo ali je ni mogoče dokazati.
 2. b) Izreče opomin, če gre za manjšo odgovornost oz. nevarnost kršitve.
 3. c) Izreče javni opomin (v kolikor se kršitev ponovi), pogojno za dobo 1. (enega) leta.
 4. d) V kolikor se prekršek iz točke c). ponovi, se izreče suspenz člana  za dobo do 1 (enega) leta, odvisno od vrste prekrška.
 5. e) Zaradi neupravičenega zapuščanja turnirja se izreče članu sankcija 3 (treh) zaporednih tekem suspenza – brez predhodne obravnave.
 6. f) Izreče najtežjo sankcijo, to je izključitev oz. črtanje iz članstva.

 

VII.

Ob izreku kazni na prvi stopnji, se dopusti možnost ugovora, ki ga prizadeti vloži na pristojni organ (Častno razsodišče) v sedmih dneh od prejema pisnega odpravka. Za točke a), b), c), d) in e) VI. člena tega pravilnika je na drugi stopnji pritožbeni organ Škis odbor, za črtanje oziroma izključitev pa skupščina TARZS.

 

VIII.

Če obstaja velika nevarnost ponovitve kršitev ali je s samo kršitvijo napravljena velika škoda ugledu organizacije, se Častno razsodišče lahko odloči za TAKOJŠEN SUSPENZ kršitelja, ki lahko traja največ eno leto, praviloma pa do izreka sankcije. Če Častno razsodišče oceni, da izrek sam (takojšen suspenz) ni nujno potreben, ga lahko odloži (pogojna sankcija) za določeno obdobje (največ 6 mesecev).

 

ODGOVORNOST

IX.

Vsak posameznik ali kolektivni član je odgovoren za vse postopke in ravnanja, ki so v nasprotju z akti TARZS ali škodujejo organom in organizaciji oz. škodujejo ugledu organov ali celotne zveze.

Vsi taki postopki in ravnanja se smatrajo za kršitev, ki so blažje ali težje narave.

 

 

 

X.

Lažje kršitve:

 1. Ogovarjanje članov,
 2. Omalovaževanje kvalitete igralca ali igralcev taroka,
 3. Kršenje pravil igre,
 4. Predčasno zapuščanje tekmovanja,
 5. Osebne žalitve,
 6. Dajanje netočnih podatkov,
 7. Prikrivanje resnice,
 8. Sprenevedanje,
 9. Povzročanje nemira in nereda v igralnem prostoru.

 

XI.

Težje kršitve:

 1. Dajanje netočnih podatkov ali prikrivanje resnice, ki ima za posledico večjo škodo za TARZS,
 2. V tekmovalnem prostoru igre za denar ali izvajanje stav v zvezi z tekmovanjem,
 3. Označevanje kart,
 4. Ponavljanje lažjih kršitev,
 5. Žalitev organov TARZS in zveze kot take,
 6. Nepooblaščeno delovanje oz. poseganje v pristojnost TARZS,
 7. Neplačevanje finančnih in drugih obveznosti,
 8. Zloraba položaja oz. funkcije,
 9. Neupoštevanje odločitev organov TARZS.

 

XII.

Za vse kršitve se uporabljajo določila tega pravilnika, veljavnega na dan nastale kršitve.

 

XIII.

O kršitvah in postopkih se vodi posebna evidenca. Za njo skrbi in je neposredno odgovoren sekretar TARZS.

V izreku ali poravnavi Častno razsodišče lahko priporoči bodočo prakso, v manj zahtevnih primerih pa jo lahko neposredno predpiše.

Priporočilo bodočih praks kot tudi neposredno predpisana praksa je obvezno dokumentirana.

 

 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

XIV.

Ta pravilnik sprejme Škis odbor ali neposredno skupščina TARZS in prične veljati z dnem sprejema.

Vse spremembe in dopolnitve se sprejemajo po postopku, ki velja za sprejem tega akta.

 

Tremerje, 12.5.2018

Predsednik TARZS:

Peter Starkl, l. r.