PROPOZICIJE TEKMOVANJ ZA DRŽAVNO PRVENSTVO
(POSAMEZNO, EKIPNO, MASTERS)

SEZONA 2024

A. OSNOVNE DOLOČBE

1. Vsi turnirji določeni s koledarjem se morajo organizirati v skladu s Pravilnikom o organizaciji in izvedbi tekmovanj.

2. Vsi turnirji se igrajo po Pravilih tekmovalnega taroka.

3. Turnirji se igrajo ob sobotah s pričetkom ob 9.00 uri, izjemoma tudi največ 1 uro prej ali 1 uro kasneje. Za spremembo časa mora društvo – organizator pridobiti pisno soglasje ŠO vsaj 14 dni pred razpisanim rokom in o tem obvestiti vse udeležence turnirja (igralce, uradne osebe, izvajalce,…).

4. Turnir organizira društvo/klub, kateremu je bila organizacija po sprejetem koledarju tekmovanj zaupana.

5. Vsi turnirji se igrajo izključno v dvoranah ali salonih v večjih lokalih, kjer je poleg osnovnih pogojev poskrbljeno za normalno postavitev igralnih miz, prostora za prijave in vodenje turnirja, prostor za uradne osebe in vodstvo tekmovanja.

6. Na turnirjih se mora uporabljati javna merilna naprava za merjenje časa igranja.

7. Uradne osebe (vodjo prireditve, operativnega vodjo, sodnika, člane tekmovalnega razsodišče in delegata) za vse turnirje določa ŠO ali od njega pooblaščeni komisar za delegiranje. Organizator nima pravice ugovora na delegiranje.

8. Organizator je dolžan na vidnem mestu izobesiti državno zastavo in zastavo TARZS, pripraviti mize v dvorani ali salonu, zagotoviti najmanj 30 minut časa za prijave posameznikov ali ekip pred turnirjem, kjer se bo ta odvijal, organizirati pričetek dela vsem uradnim osebam in zagotoviti javno merilno napravo.

9. Pri organizaciji turnirjev mora organizator upoštevati zakonska določila s področja športa, o javnih zbiranjih in o splošnih ukrepih v športnih objektih na športnih prireditvah, če se ti odvijajo v takih objektih itd.

10. Na turnirjih lahko nastopajo igralci, ki so pravilno registrirani in licencirani ter imajo predpisane članske izkaznice.

11. Igralec se mora na turnirju izkazati z člansko izkaznico. V kolikor iz kateregakoli razloga le te nima pri sebi, se mora ugotoviti njegova identiteta s katerim drugim veljavnim dokumentom (osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje, maloobmejna prepustnica).

B. URADNE OSEBE

1. Uradne osebe na turnirjih za državno prvenstvo so:

• vodja prireditve
• operativni vodja
• sodnik
• tekmovalno razsodišče
• delegat

2. Vse uradne osebe morajo imeti ustrezno izkaznico in potrjeno licenco za tekmovalno sezono izdano s strani pristojnega organa.

3. Delegatu se mora pred turnirjem dati na vpogled izkaznice in potrjene licence vseh uradnih oseb za tekmovalno sezono, šele nato smejo biti vpisane v uradni zapisnik in poročilo in smejo opravljati svoje delo.

4. Delegat mora po končanem turnirju vprašati, če imajo uradne osebe kakšne pripombe glede turnirja in organizacije ter mora vse to vnesti v poročilo turnirja pod opombo in v svoje poročilo.

5. Delegat mora najkasneje 30 minut po odigranem turnirju zaključiti poročilo in ga dostaviti komisarju.

6. Delegat je na turnirjih predstavnik vodstva tekmovanja.

7. V primeru izključitve igralca iz turnirja (diskvalifikacije) in prijave igralca ali uradne osebe ter v primeru prijave zaradi nereda, je delegat dolžan od izključenega igralca oziroma diskvalificiranega igralca oziroma osebe, ki je v neredu sodelovala, dobiti pismeno izjavo o storjeni kršitvi in to priložiti svojemu poročilu.

8. V kolikor delegat od izključenega ali diskvalificiranega igralca ali uradne osebe oziroma osebe, ki je v neredu sodelovala ni dobil pisne izjave o storjeni kršitvi, mora vzroke za to navesti v svojem poročilu.

C. KOMISAR ZA TEKMOVANJA

1. Vse turnirje registrira komisar po odigranem turnirju, ko prejme od delegata poročilo kot prilogo zapisnika turnirja za posamezni nivo tekmovanja in je podpisan od vseh uradnih oseb.

2. Registracija posameznega turnirja se iz kakršnih koli razlogov lahko odloži za največ 30 dni.

3. Kadar gre za kršitev Pravil tekmovalnega taroka, Pravilnika o organizaciji in izvedbi tekmovanj ter teh propozicij, mora komisar pred odločitvijo o turnirju pridobiti strokovno mnenje Komisije za pravila in tekmovalni sistem, po potrebi pa tudi od drugih organov TARZS.

4. Komisar odloča o vseh pritožbah. Po presoji in na podlagi veljavnih aktov TARZS ugodi pritožbi, če je bila na turnirju storjena taka kršitev pravil, ki je bistveno vplivala na končni rezultat turnirja.

D. KONČNE DOLOČBE

1. Vsi ostali primeri, ki niso zajeti v teh propozicijah, se rešujejo v skladu z veljavnimi akti TARZS.

2. Kršitelj določil teh propozicij se kaznuje po določbah Pravilnika o osebnih in kolektivnih odgovornostih in etičnem kodeksu pri TARZS.

3. Nepoznavanje propozicij in določb predpisov navedenih v teh propozicijah ne izključuje disciplinske odgovornosti.

4. Izkoriščanje propozicij v nešportne namene se kaznuje.

5. Za tolmačenje teh propozicij je odgovoren Škis odbor pri TARZS.

6. Z dnem sprejetja teh propozicij prenehajo veljati dosedanje propozicije. Te propozicije veljajo z dnevom sprejetja na seji ŠO in se uporabljajo s pričetkom tekmovanj za DP v sezoni 2019.

Trojane, 8.12.2018

Komisar za tekmovanja TARZS
Jože Hočevar, l. r.
Predsednik TARZS
Peter Starkl, l. r.