Skupščina TARZS

Skupščina zveze je njen najvišji organ. V njem so zastopana društva oz. klubi s po enim predstavnikom na vsakih deset registriranih članov – igralcev. Članstvo v skupščini dobi član s podelitvijo mandata s sklepom matičnega kluba ali društva.

Člani skupščine z dne 24.6.2023 za mandatno dobo dveh let:    (excel datoteka)
Zap. št. Društvo Št. Delegatov Ime Priimek
1 EMO (Tarok društvo Emona) 4/4 VASJA KAVČIČ
BORUT BRECELJNIK
ALENKA ŠPACAPAN
LAURA PAPIČ
2 KVC (Družabno društvo Kaval) 3/3 ROBERT TRAUNER
SAMO KARAT
BOJAN ŽOLNIR
3 TDK (Tarok društvo  Kranj) 3/3 BOJAN MAKOVEC
FRANC BIZJAK
HENRIK PETERNELJ
4 TMB (Tarok klub Maribor) 3/3 SABINA ŠEŠKO HORVAT
STANKO KODBA
MITJA VISOČNIK
5 BKP (Bridge Klub Tartini Piran) 2/2 FRANCI GODNJAVEC
MIRAN JAKOPIČ
6 DTŠ (Društvo taroka Škofljica) 2/2 DRAGO GASPARI
ZVONIMIR BUTINA
7 ORM (Tarok društvo Ormož “Štraus”)* 1/2 MARJAN MUNDA
8 PAH (Društvo za družabne igre PAGAT Hoče-Slivnica) 2/2 ANTON MERKUŠ
ANA BOZAJ
9 TDL (Tarok društvo Ljubljana)* 0/2
10 TDP (Tarok društvo XXI Ptuj)* 0/2
11 TRR (Tarok društvo Rogatec-Rogaška) 2/2 LEOPOLD PLAVČAK
RUDOLF PUČKO
12 TSK (Športno društvo Kelt Prevalje, sekcija za tarok) 2/2 IGOR FILIPANČIČ
ZDENKO SKITEK
13 VAL (Valat Rimske Toplice) 2/2 NIKOLAJ MASTNAK
JOŽE SMODEJ
14 HKR (Balinarski klub Huje) 1/1 MARJAN RUS
15 KTK (Kočevski tarok klub)* 0/1
16 MEL (Športno društvo Mega Laško)* 0/1
17 ŠDS (Športno društvo Stična, tarok sekcija)* 0/1
18 TAG (Športno društvo tarok Tagoss Lože)* 0/1
19 TDR (Tarok društvo Rogaška) 1/1 MILAN BASTAŠIČ
20 TSM (Društvo upokojencev Malečnik, tarok sekcija)* 0/1
SKUPAJ 28/38

*člani na skupščini 24.6.2023 niso bili prisotni, društva naj javijo imenovane delegate
 

Predsednik

PREDSEDNIK SKUPŠČINE je za dobo dveh let neposredno izvoljen izvršni organ in je hkrati predsednik ŠKIS odbora. Aktualni predsednik je g. Miran Jakopič.

ŠKIS odbor (ŠO)

ŠKIS ODBOR je izvršni organ ZVEZE, ki ga izvoli skupščina neposredno za dveletno obdobje. ŠO šteje skupno 9 članov. Skupščina izvoli
neposredno predsednika (ta je istočasno tudi predsednik Zveze), podpredsednika in generalnega sekretarja ter 6 članov . Podpredsednik in
generalni sekretar opravljata dela in naloge opredeljene z 9. in 12.členom Statuta TARZS.

Člani ŠKIS odbora:  (Excel datoteka)

 Priimek in ime FunkcijaDruštvoTelefon E-mail
1Jakopič MiranpredsednikBKP041/891135miran.jakopic@gmail.com
2Vrecl Gajšek GizelapodpredsednikPAH051/263885gizela.vrecl@gmail.com
3Šeško Horvat Sabinageneralni sekretarDPD041/738-003gstarokzveza@gmail.com
4Merkuš AntonblagajnikPAH041/636-677antonmerkus@gmail.com
5Kavčič VasjačlanEMO041/711-118vasja.kavcic@gmail.com
6Kodba StankočlanTMB041/833-154stanko.kepec@gmail.com
7Butina ZvonimirčlanDTŠ041/542-385zvone.butina@gmail.com
8Veselič RenatočlanTDK040/413281renato.veselic@t-2.net
9Žolnir BojančlanKVC051/610-796bojan.zolnir@gmail.com

Nadzorni odbor (NO)

Nadzorni odbor izvoli skupščina za dveletno obdobje in šteje 3 člane in 3 namestnike, ki niso člani ŠO. NO izvoli svojega predsednika in namestnika. NO nadzira in kontrolira spoštovanje sprejetih predpisov in aktov Zveze ter finančno poslovanje. Najmanj enkrat letno (ob zaključnem računu) pripravi skupščini pisno poročilu o svojem delu oz. ugotovitvah.

Člani nadzornega odbora (*klubi naj podajo predloge članov do naslednje redne Skupščine Zveze):

 Priimek in imeFunkcijaDruštvoNaslovTelefonE-mail
1.Anderle AndrejpredsednikTDK Tarok društvo Kranj 041/337-632andrej.anderle@merkur.si
2.Papič LauračlanEMO Tarok društvo Emona 040/505-055laurapapic@gmail.com
3.Lever RolandačlanTMB Tarok klub Maribor 041/893-592rolanda.lever@um.si
4.Zafošnik Vladimirnadomestni članTDR Tarok društvo Rogatec 031/651-896 vladimir.zafosnik@gmail.com
5.Plavčak Leopoldnadomestni članTRR Tarok društvo Rogatec-Rogaška 031/306-428plavcakleopold@gmail.com
6. nadomestni član*    

Častno razsodišče

Častno razsodišče je arbitraža Zveze in šteje 3 člane, ki so izvoljeni za dobo 2 let in praviloma niso člani skupščine.
Na volitvah se izvoli tudi tri namestnike, za primer odsotnosti člana ali obravnave primera iz njegove sredine. Častnemu razsodišču je zaupana tudi naloga neposrednega disciplinskega sodnika. Člani izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika.

Člani častnega razsodišča (*klubi naj podajo predloge članov do naslednje redne Skupščine Zveze):

  Priimek in ime Funkcija Društvo Naslov Telefon E-mail
1. Kodrič Jožef predsednik TMB Tarok klub Maribor   031/687-821 jozef.kodric@gmail.com
2. Skitek Zdenko član TSK ŠD Kelt Prevalje/sekcija tarok   040/880-706 zdenko.skitek@gmail.com
3. Trauner Robert član KVC KAVAL Celje   068/601-566 rtrauner007@gmail.com
4.   nadomestni član*        
5.   nadomestni član*        
6.   nadomestni član*        

Komisija za pravila in tekmovalni sistem

V okviru ŠO deluje 5-članska Komisija za pravila in tekmovalni sistem. Komisija vodi register članstva, pripravlja predloge pravil tekmovanj, minimalne pogoje in standarde tekmovanj, predlog Pravilnikov s področja njegovih dejavnosti in predloge tekmovalnih koledarjev, sistemov ter razpisov.

Člani komisije za pravila in tekmovalni sistem, ki jo koordinira podpredsednica TARZS Gizela Vrecl Gajšek:

  Priimek in ime Funkcija Društvo Naslov Telefon E-mail
1. Bastašič Milan predsednik TDR   031-679-213 milan.bastasic@amis.net
2. Godnjavec Franci član BKP   040/258 932 franci.godnjavec@gmail.com
3. Visočnik Mitja član TMB   031/853762 mitja.visocnik@triera.net
4. Makovec Bojan član TDK   041/546-253 bojan.makovec@gmail.com
5. Jerič Simon član TSK   041/267-506 jeric.simon@gmail.com

Registracijska komisija

 Priimek in imeFunkcijaDruštvoNaslovTelefonE-mail
1.Gizela Vrecl GajšekpredsednicaPAH  registracijskakomisija@gmail.com
2.Anton MerkuščlanPAH  registracijskakomisija@gmail.com
3.Sabina Šeško HorvatčlanDPD  registracijskakomisija@gmail.com

Skrbniki centralne baze podatkov in spletne strani

  Priimek in ime Funkcija Društvo Naslov Telefon E-mail
1. Franci Flek skrbnik CBP EMO     franci.flek@gmail.com
2. Sabina Šeško Horvat spletna stran DPD     objavetarzs@gmail.com
3. Alenka Špacapan spletna stran EMO     objavetarzs@gmail.com

Sodniška komisija in sodniki

V okviru ŠO deluje 3-članska sodniška komisija. Za vsako tekmovanje v okviru Tarok zveze Slovenije pa je določen sodnik, ki mora imeti opravljen preizkus

Člani sodniške komisije:

  Priimek in ime Funkcija Društvo Naslov Telefon E-mail
1. Žolnir Bojan predsednik KAVAL Celje Gorica 57a, 3000 Celje 051/610-796 bojan.zolnir@gmail.com
2. Bizjak Franci član TD Kranj Predoslje 129c, 4000 Kranj 051/394-630 bizjak.nejc@gmail.com
3. Kodba Stanko član TK Maribor Jamova 9, 2000 Maribor 041/833-154 stanko.kepec@gmail.com

LISTA SODNIKOV TAROKA

Uradna lista sodnikov taroka z licenco, za opravljanje dela sodnika na tekmovanjih za državna prvenstva.

Lista sodnikov za sezoni 2024 in 2025 je bila potrjena na 1. seji ŠO v Dobu z dne 13.1.2024.

št.člana Ime
člana
Klub Elektronski
naslov
Telefon Sodniški status Sodniška licenca
1190 Milan Bastašič TRR milan.bastasic21@gmail.com 031/679-213 sodnik neobnovljena
306 Franc Bizjak TDK bizjak.nejc@gmail.com 051/394-630 sodnik da
1191 Danijel Brcko TRR dani.brcko@gmail.com 041/622-622 sodnik da
1198 Iztok drev KVC iztok.drev@siol.net 051/333-090 sodnik da
942 Franc Flek EMO franci.flek@gmail.com 031/382-668 sodnik neobnovljena
447 Jože Hočevar TDL hocevar.joze@siol.net 041/650-161 sodnik neobnovljena
504 Stanko Kodba TMB stanko.kepec@gmail.com 041/833-154 sodnik da
1106 Danilo Križanič TMB danilo.krizanic@gmail.com 031/773-293 sodnik neobnovljena
1340 Peter Mrđen TDP peter.mrden@gmail.com 031/204-849 sodnik neobnovljena
1293 Miro Ožbolt KTK miro.ozbolt@omid.si 041/627-650 sodnik neobnovljena
783 Leopold Plavčak TRR plavcakleopold@gmail.com 031/306-428 sodnik da
1266 Peter Starkl TDP sprogla@gmail.com 041/795-900 sodnik neobnovljena
801 Bojan Žolnir KVC bojan.zolnir@gmail.com 041/610-796 sodnik da
1378 Srečko
Praprotnik
TRR praprotnik.srecko@gmail.com   sodnik
da
1424 Emil
Venta
DTŠ emil.venta@gmail.com 041/611
788
sodnik
da
1393 Alenka
Špacapan
EMO snejbs@gmail.com 041/667
719
sodnik

da
1395 Gizela
Vrecl Gajšek
PAH gizela.vrecl@gmail.com 051/263
885
sodnik

da
1578 Vasja
Kavčič
EMO vasja.kavcic@gmail.com 041/
711 118
sodnik

da
1375 Zoran
Majcen
DPD zoran.majcen@gmail.com 031/
772 172
sodnik

da

Delegati

Delegat je tista oseba, ki jo ŠO pred vsako tekmovalno sezono imenuje iz vrst članstva zveze in je glede na ugled, moralne vrline in strokovno usposobljenost ter dosedanje opravljeno delo primerna in sposobna za opravljanje te funkcije na turnirjih za DP (Seznam delegatov). Delegat mora med tekmovanjem ocenjevati potek le-tega in pripraviti poročilo o tekmovanju, zapisnik, ki vsebuje tudi rezultate, katere mu pomaga pripraviti operativni vodja tekmovanja in izjavo, ki vsebuje izjave posameznih odgovornih oseb na turnirjih.

Komisar

Vse turnirje registrira komisar po odigranem turnirju, ko prejme od delegata poročilo kot prilogo zapisnika turnirja za posamezni nivo tekmovanja in je podpisan od vseh uradnih oseb. Njegova vloga je tudi delegiranje ostalih funkcij. Komisar je generalni sekretar TARZS.

Certificirani operaterji računalniškega programa za izvedbo tekmovanj

Vsako tekmovanje v okviru državnega prvenstva se vodi s posebnim programom. Tekmovanje lahko vodijo le certificirani upravljalci le-tega.

Lista certificiranih upravljavcev računalniškega programa za izvedbo tekmovanj